Praporščak
Lokacija s QR kodo

Staut Lovske družine Rače, v pdf obliki, si lahko snamete tukaj: Statut lovske družine Rače

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo - Zdru-1), je Občni zbor Lovske družine Rače, skladno s 17. členom Pravil lovske družine Rače z dne 29. 4. 2011, na svojem zasedanju, dne 11. 4. 2015, sprejel

 

S T A T U T

LOVSKE DRUŽINE RAČE.

 
1. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

       (uvodna določba)


(1) Lovska družina Rače (v nadaljevanju: LD) je prostovoljno, samostojno, nepolitično in nestrankarsko združenje fizičnih oseb, ki deluje na podlagi zakona, ki ureja društva (v nadaljevanju: ZDru-1).

(2) LD je bila ustanovljena leta 1946 in je vpisana v register društev pri Upravni enoti Maribor in pod matično številko 5122171.

 

 1. člen

        (pravni položaj, ime in sedež)


(1) LD je pravna oseba zasebnega prava.

(2) Ime društva je LOVSKA DRUŽINA RAČE.

(3) Sedež in naslov: LD Rače, Podova 79, 2327 Rače.     

 

 1. člen

      (odgovornost)


(1) LD odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

(2) Za zakonito poslovanje LD odgovarja Starešina LD.

 

 1. člen

       (simboli in oznake)


(1) LD uporablja simbole v skladu s Statutom Lovske zveze Slovenije.

(2) Prapor LD je izdelan iz zelene svilene tkanine.

(3) LD ima žig, ki je elipsaste oblike, višine 4 cm in širine 3 cm. V sredini žiga je stilizirana podoba glave gamsa, ob robu pa napis »LOVSKA DRUŽINA RAČE«. LD uporablja tudi manjši žig, ki je elipsaste oblike, višine 18 mm in širine 15 mm.

 

 1. člen

       (povezovanje)


LD Rače je član Lovske zveze Maribor (v nadaljevanju: LZ MB) in LZS. Svoje članske pravice v LZS izvaja preko LZ MB.

 
2. NAMEN IN CILJI DELOVANJA LD

 1. člen

      (namen delovanja)

Namen delovanja LD je prostovoljno združevanje fizičnih oseb, ki so se povezale zaradi varstva, gojitve in lova divjadi, upravljanja lovišča ter drugih, z lovstvom in varstvom narave povezanih dejavnosti.

 

 

 

 1. člen

       (cilji delovanja)


Cilji delovanja LD so:

 1. uveljavljanje statusa samostojne lovske in naravovarstvene nevladne organizacije;
 2. sodelovanje z državnimi organi in organizacijami zaradi uveljavljanja sonaravnega upravljanja z divjadjo v skladu z dognanji stroke in znanosti;
 3. zagotavljanje etičnosti lova in spoštovanje Etičnega kodeksa slovenskih lovcev;
 4. zagotavljanje demokratičnih odnosov pri sprejemanju odločitev;
 5. zagotavljanje odgovornega izvajanja nalog;
 6. skrb za lovsko kulturo, kinologijo in strelstvo;
 7. zagotavljanje informiranosti članstva in javnosti;
 8. sodelovanje z ekološkimi organizacijami;
 9. sodelovanje z drugimi organizacijami s področja lovstva.

 
DEJAVNOST IN NALOGE LD

 1. člen

       (vrste dejavnosti)

LD opravlja nepridobitno, pridobitno in dopolnilno dejavnost.

 

 1. člen

         (nepridobitna dejavnost)

 LD v okviru nepridobitne dejavnosti opravlja naslednje naloge in obveznosti:

 1. trajnostno gospodarjenje z divjadjo v skladu z načrti;
 2. izvajanje ukrepov za preprečevanje in omejitev škod po in na divjadi;
 3. sodeluje z lastniki, najemniki in zakupniki kmetijskih in gozdnih površin;
 4. izvaja preventivne naloge s strani varstva naravne dediščine;
 5. vzdržuje v uporabnem stanju lovske prostore, naprave in stroje ter skrbi za varno in primerno hrambo;
 6. skrbi za strokovno izpopolnjevanje članov za opravljanje njihovih nalog;
 7. skrbi za vzgojo in izobraževanje novih članov - pripravnikov;
 8. vodi predpisane društvene evidence;
 9. sodeluje z drugimi LD, ki so članice LZS in drugimi organizacijami s področja lova;
 10. podeljuje društvena priznanja in predlaga odlikovanja za člane;
 11. opravlja strokovne naloge, ki so kakor koli povezane z lovstvom ali so potrebne za njihovo izvajanje.

 

 1. člen

    (pridobitna dejavnost)

(1) LD v okviru pridobitne dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti:

A 01.470 - Reja perutnine

A 01-700 – Lovstvo

G 47.890 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom (za promocijo družine: majice, kape, izdelki družine);

I 56.210 – Priložnostna priprava in dostava jedi; (v skladu s pozitivno zakonodajo)

I 56.300 – Strežba pijač; (od tega točenje pijač na lovskih prireditvah v skladu s pozitivno zakonodajo);

J 58.140 – Izdaja revij in druge periodike (društveno založništvo, izdajanje revij, zloženk za promocijo društva);

L 68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin (društvenih);

M 73.120 – Posredovanje oglaševalskega prostora (za sponzorje);

N 77.290 – Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup; (društvenih)


N 79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti društva; (organiziranje izletov za člane društva;

N 82.300 – Organizacija razstav, sejmov, srečanj; (prireditve, tekmovanja, tečaji)

P 85.590 – Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; (tečaji, predavanja);

R 92.002 – Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah; (v skladu z ustrezno zakonodajo);

R 93.190 – Druge športne dejavnosti; (organiziranje športnih tekmovanj);

R 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; (organizacija lovskih prireditev).

(2) Pridobitne dejavnosti opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti predpisuje Zdru-1ter drugi področni zakoni, ki urejajo posamezno vrsto dejavnosti. Pridobitna dejavnost se opravlja  le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev LD oziroma nepridobitne dejavnosti.

(3) Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji LD, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev LD, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov LD.

 

 1. člen

    (dopolnilna dejavnost)

Kot dopolnilna dejavnost LD se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek, oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost sredstev LD.


4. POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA TER PRENEHANJE ČLANSTVA

 

 1.  člen

       (način vstopa v članstvo)

(1) Član LD lahko postane fizična oseba, ki želi opravljati naloge lovstva. Članstvo v LD je prostovoljno in osebno. Kdor želi postati član, mora Upravnemu odboru LD predložiti pristopno izjavo z željo po članstvu, s katero se zaveže, da bo deloval v skladu s tem Statutom, Etičnim kodeksom  lovca in bo plačeval članarino.

(2) LD lahko pod enakimi pogoji v svoje članstvo sprejme tudi tujega državljana.

(3) Članstvo LD sestavljajo aktivni člani, častni člani in simpatizerji. Aktivni član je član društva od 18. leta starosti dalje, ki aktivno deluje pri izvajanju nalog LD. Častnega člana imenuje Občni zbor na lastno pobudo ali na predlog Upravnega odbora LD zaradi osebnih zaslug za LD. Če častni član ni član društva, nima glasovalne pravice. Simpatizerji samo simpatizirajo z delom družine, niso njeni člani, zato nimajo glasovalne pravice.  

 

 

 1. člen

(odločanje o sprejemu v članstvo)

(1) O sprejemu v članstvo odloča Upravni odbor.

(2) Članstvo se odkloni osebam, ki so bile pravnomočno obsojene za kazniva dejanja zoper življenje, telo in premoženje, Varstvo okolja in narave, Zakon o orožju ter Zakon o divjadi in lovstvu in ni od pravnomočnosti izreka obsodbe minilo 5 let.

(3) O odklonitvi je potrebno kandidata pisno obvestiti v roku 15 dni od obravnave njegove pristopne izjave z navedbo bistvenih razlogov. Zoper zavrnitev se lahko kandidat v 30 dneh od prejema obvestila pritoži Občnemu zboru. Enako pritožbo lahko kandidat vloži, če ne dobi obvestila v treh mesecih od obravnave njegove pristopne izjave na Upravnem odboru. Odločitev Občnega zbora je v okviru LD dokončna.

(4) Upravni odbor je dolžan vsako leto na zasedanju Občnega zbora na svečan način razglasiti imena novih članov.

 

 

 1. člen

   (prenehanje članstva)

(1) Članstvo v LD preneha:

 1. z izstopom;
 2. s črtanjem;
 3. z izključitvijo;
 4. s smrtjo;
 5. s prenehanjem LD.

 

(2) Član izstopi iz LD, če Upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu in poravna svoje obveznosti.

(3) Član se črta iz članstva LD, če kljub opominu v roku 30 dni ne plača članarine  v tekočem letu in ostalih finančnih obveznosti iz preteklega leta. Prav tako se iz članstva črta član, ki je odklonil podpis zaprisege in, če je ob sprejemu navedel lažne podatke. Črtanje opravi Upravni odbor LD.

(4) O izključitvi člana iz LD odloča Disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti izdan v skladu s pravilnikom, ki ureja disciplinsko odgovornost v LD.


PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV LD

 1. člen

    (pravice članov)

Pravice članov LD:

 1. da volijo in so voljeni v organe LD;
 2. sodelujejo pri delu in odločanju v organih LD;
 3. uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti LD;
 4. na osnovi izobraževanj se izobrazijo za opravljanje lovske dejavnosti;
 5. uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja LD pri svojem delu;
 6. udeležujejo se srečanj, prireditev in tekmovanj, ki jih organizira LD;
 7. sodelujejo pri izdelavi programa dela in so seznanjeni s poslovanjem LD ter njegovim finančno materialnim poslovanjem;
 8. nosijo lovski kroj, lovska priznanja in odlikovanja;

 

 

 1. člen

       (dolžnosti članov)

Dolžnosti članov LD:

 1. spoštujejo ta Statut, Etični kodeks slovenskih lovcev, druge akte in sklepe organov LD;
 2. aktivno sodelujejo ter s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog LD;
 3. redno plačujejo članarino in druge prispevke;
 4. opravijo predpisan lovski izpit;
 5. mlajšim članom LD prenašajo izkušnje in znanje;
 6. LD dajejo informacije, v skladu s pristopno izjavo;
 7. varujejo ugled LD.

 
6. NAČIN UPRAVLJANJA LD

 1. člen

      (organi upravljanja)

 (1) Organi LD so:

 1. Občni zbor.
 2. Upravni odbor.
 3. Nadzorni odbor.
 4. Disciplinska komisija.

 (2) Mandat organov, razen Občnega zbora, je 4 leta.

 
6.1. Občni zbor

 1. člen

   (splošno)

(1) Občni zbor je najvišji organ LD, ki ga sestavljajo vsi člani.

(2) Občni zbor je lahko redni ali izredni. Redni Občni zbor sklicuje Upravni odbor enkrat letno, najkasneje do konca marca. Izredni Občni zbor se skliče s sklepom Upravnega odbora ali  na podlagi zahteve Nadzornega odbora ali zahteve 1/5 članov LD. Upravni odbor mora izredni Občni zbor sklicati v roku 30 dni od prejema zahteve za njegov sklic. Če Upravni odbor izrednega Občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red in gradivo. Izredni Občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

 

 1. člen

      (sklic Občnega zbora)

(1) O sklicu Občnega zbora  s predloženim dnevnim redom morajo biti člani seznanjeni najmanj 8 dni pred sklicem.

(2) Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj tretjina članov.

(3) V vabilu o sklicu Občnega zbora mora biti opozorilo na ureditev iz prejšnjega odstavka.

(4) Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov. Ali bo glasovanje tajno ali javno, odloči Občni zbor z javnim glasovanjem.

(5) Redni ali izredni Občni zbor lahko pred potekom mandata razreši posamezni organ upravljanja LD.

(6)  Ne glede na določbe 2. ostavka tega člena je prisotnost večine članov LD potrebna:

- za izvolitev ali razrešitev organov LD;

- sprejem ali spremembe Statuta;

- za nakup, obremenitev, zastavo, najem kredita in odtujitev nepremičnega premoženja.

 

 1. člen

      (vodenje in način dela)

(1) Zasedanje Občnega zbora do izvolitve delovnega predsedstva vodi Starešina LD ali predstavnik sklicatelja.

(2) Občni zbor izvoli delovno predsedstvo, zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, verifikacijsko komisijo, ob volitvah pa še volilno komisijo.

(3) Verifikacijska komisija ugotovi in poroča Občnemu zboru o številu prisotnih članov oziroma o sklepčnosti Občnega zbora.

 

 1.  člen

     (naloge in pristojnosti)

(1) Naloge in pristojnosti Občnega zbora:

 1. sklepa o dnevnem redu;
 2. sprejme in spreminja Statut ter druge splošne akte LD;
 3. sprejema letno poročilo za obdobje koledarskega leta, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju LD po predhodno opravljenem notranjem nadzoru Nadzornega odbora nad finančnim in materialnim poslovanjem;
 4. sprejema program dela in finančni načrt;
 5. voli in razrešuje Starešino ter člane organov;
 6. odloča o povezovanju v LZ;
 7. odloča o prenosu svoje pristojnosti za vodenje drugo stopenjskega disciplinskega postopka o pritožbah zoper odločbe disciplinske komisije LD na LZ;
 8. odloča o statusnih spremembah;
 9. podeljuje naziv častnega člana;
 10. podeljuje priznanja članom;
 11. odloča o nakupu in prodaji nepremičnin; zastavi nepremičnin, kreditu;
 12. sklepa o prenehanju LD;
 13. odloča o pritožbah članov LD zoper sklepe organov LD;
 14. odloča o pritožbah zoper sklepe o zavrnitvi prošnje za sprejem v LD;
 15. odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani LD ter so v skladu s cilji LD.

(2) O zasedanju Občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.


6.2. Upravni odbor

 1.  člen

    (splošno)

(1) Upravni odbor je operativno-izvršilni organ, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi LD med dvema zasedanjema Občnega zbora po programu in sklepih, sprejetih na Občnem zboru. Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru.

(2) Seje Upravnega odbora sklicuje Starešina po potrebi, na pobudo članov Upravnega ali Nadzornega odbora, najmanj pa vsako četrtletje.

(3) Upravni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica članov, odloča pa z večino glasov vseh prisotnih članov. Glasovanje je praviloma javno, razen če Upravni odbor pred posameznim glasovanjem ne sklene drugače.

 

 1.  člen

       (sestava in način izvolitve)

(1) Upravni odbor šteje 13 članov. Sestavljajo ga: Starešina, gospodar, pomočnik gospodarja, tajnik, blagajnik, kinolog, upravnik doma, statistik, referenti za: strelstvo, lovni turizem in kulturo, delo s pripravniki, odlikovanja in priznanja, ekologijo in varstvo okolja. 

(2) Upravni odbor kot listo na predlog Starešine potrdi Občni zbor z večino glasov prisotnih članov.

 

 1.  člen

       (kandidacijski postopek)

(1) Člane Upravnega odbora predlaga Starešina. Kandidati za člane Upravnega odbora morajo biti predlagani tako, da so v Upravnem odboru zastopani cilji in dejavnosti LD.

(2) Kandidata za Starešino predlaga skupina najmanj 5 članov.

 

 1.  člen

(naloge in pristojnosti)

Naloge in pristojnosti Upravnega odbora so:

 1. pripravlja predloge programa dela, finančnega načrta ter druga gradiva za Občni zbor in daje poročila o svojem delu;
 2. sklicuje Občne zbore;
 3. imenuje kandidacijsko komisijo in sprejme Pravilnik o kandidacijskem postopku;
 4. imenuje člane komisij v LD;
 5. predlaga kandidate za predstavnike LD v organe LZ;
 6. upravlja premoženje LD in razpolaga s posameznimi deli premoženja v skladu s tem Statutom in drugimi predpisi;
 7. izvaja sklepe Občnega zbora;
 8. skrbi za izpolnjevanje programa dela LD;
 9. skrbi za finančno in materialno poslovanje LD;
 10. pripravlja predloge splošnih aktov LD;
 11. voli predstavnike LD v organe LZ;
 12. določa višino letne članarine;
 13. določa višino urne postavke za vrednotenje članskega dela;
 14. določa višino najemnine za oddajanje lovskega doma in opreme, ter višino znižane cene najema lovskega doma za člane in njihove ožje družinske člane,
 15. določa upravičenost do  brezplačne najemnine lovskega doma in opreme;
 16. pripravi letno poročilo o poslovanju LD;
 17. odloča o sprejemu novih članov in prenehanju članstva;
 18. sklepa o podelitvi diplom, zahval, plaket in pisnih priznanj LD ter določa predloge za priznanja in odlikovanja LZ in LZS;
 19. uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov LD, so dogovorjene na nivoju LZ, in LZS, ter naloge, ki mu jih naloži Občni zbor.

 

 1.  člen

     (pomožni organi)

Upravni odbor lahko za izvajanje nalog, opredeljenih v namenih in ciljih, imenuje stalne ali občasne komisije oziroma odbore. Njihove naloge, vodjo ter število članov določi Upravni odbor izmed članov LD. Pomožne organe vodijo člani UO.


6.3. Nadzorni odbor

 1.  člen

      (sestava in naloge)

(1) Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno materialno poslovanje LD in izvajanje sklepov Upravnega odbora in Občnega zbora.

(2) Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli Občni zbor. Predsednik Nadzornega odbora sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red.

(3) Nadzorni odbor nadzira zakonitost poslovanja tako, da:

 1. redno spremlja finančno in materialno poslovanje LD;
 2. pregleda letno poročilo LD pred obravnavanjem na Občnem zboru;
 3. opravlja nadzor nad delovanjem LD in izvajanjem nalog organov in članov LD;
 4. opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem LD in ugotavlja, ali so poslovne knjige vodene primerno ter ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti LD;
 5. pripravi poročilo o svojem delu in ugotovitvah za Občni zbor.

(4) Člani Nadzornega odbora imajo pravico sodelovati pri delu vseh organov LD, razen pri disciplinski komisiji, ne morejo pa glasovati.  Za svoje delo je Nadzorni odbor odgovoren Občnemu zboru. Nadzorni odbor je sklepčen, če je prisotna večina njegovih članov, sklep pa je sprejet z večino prisotnih.

 
6.4 Disciplinska komisija

 1.  člen

      (sestava in naloge)

(1) Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki, ki jih izvoli Občni zbor. Disciplinska komisija odloča o disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe. Veljavno sklepa v senatu treh članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov senata.

(2) Disciplinska komisija vodi postopek in sprejema svoje odločitve v skladu s pravilnikom, ki ureja disciplinski postopek. Zoper sklep Disciplinske komisije ima član pravico pritožbe na  drugostopenjski organ. Občni zbor lahko prenese pristojnost odločanja na drugi stopnji na pooblaščeno disciplinsko razsodišče pri LZ.

 

 1. člen

     (Starešina LD)

(1) Starešina LD zastopa, vodi in predstavlja LD.

(2) Starešino LD voli Občni zbor. Starešina LD je predsednik Upravnega odbora ter odredbodajalec za finančno in materialno poslovanje LD. Kadar je Starešina odsoten ali zadržan, ga nadomešča gospodar.

(3) Starešina LD je odgovoren za delovanje in zakonito poslovanje LD v skladu s Statutom in pravnim redom. Za svoje delo je odgovoren Upravnemu odboru in Občnemu zboru.

(4) Starešina LD ima pravico in dolžnost zadržati sklep posameznega organa LD če meni, da je ta v nasprotju z veljavnim pravnim redom oziroma v nasprotju z akti LD. O zadržanju obvesti v roku 8 dni organ, ki je tak sklep sprejel, ter predsednika Nadzornega odbora.

(5)  Starešina lahko s pisnim sklepom prepove lov članu, ki je v zvezi z lovstvom utemeljeno osumljen kršitve discipline v trajanju največ 6 mesecev, pri čemer je dolžan najpozneje v roku 15 dni podati Upravnemu odboru predlog za uvedbo disciplinskega postopka, ki ga obravnava Disciplinska komisija. Če disciplinski postopek ni pravnomočno zaključen v roku 6 mesecev, se prepoved lova podaljša do dokončnosti disciplinske odločbe.

(6)  Starešina lahko s pisnim sklepom začasno do občnega zbora suspendira posameznega člana UO zaradi nedelavnosti ali slabega opravljanja nalog v LD. V roku 1 meseca mora občnemu zboru predlagati razrešitev in imenovanje nadomestnega člana. Občni zbor mora v roku 1 meseca odločiti o imenovanju drugega člana Upravnega odbora.

 
7.ZASTOPANJE LD

 1.  člen

    (zastopnik)

LD zastopa Starešina LD. Starešina LD v imenu LD sklepa obligacijska razmerja ter podpisuje vse listine, s katerimi LD nastopa do svojih članov oziroma do drugih fizičnih in pravnih oseb.

 
8. PREMOŽENJE LD, FINANČNO POSLOVANJE IN NADZOR

 

 1.  člen

    (sredstva in vodenje poslovnih knjig)

(1) Sredstva LD sestavljajo premoženje in prihodki. Uporabljajo se za pokrivanje stroškov delovanja LD in njenih organov upravljanja.

(2) Namen uporabe sredstev za delovanje LD in njenih organov upravljanja se določi z letnim finančnim načrtom.

(3) LD vodi poslovne knjige na način in v obliki, opredeljeni s Slovenskimi računovodskimi standardi za društva. Način in obliko vodenja poslovnih knjig opredeli LD v Pravilniku, ki ureja finančno materialno poslovanje.

4) Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti oceno, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje LD oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti LD.

 

 1.  člen

    (premoženje)

(1) Premoženje LD sestavljajo nepremične in premične stvari, materialne pravice in denarna sredstva.

(2) LD svojim članom ne deli premoženja LD. Če pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v skladu s tem Statutom.

(3) O nakupu oziroma prodaji premičnin odloča Upravni odbor, o nakupu oziroma prodaji nepremičnin pa Občni zbor.

 

 1. člen 

   (prihodki)

(1) LD pridobiva prihodke za svoje delovanje:

 1. iz proračuna lokalne skupnosti;
 2. s članarino;
 3. s prihodki od pridobitne dejavnosti;
 4. iz naslova materialnih pravic in dejavnosti LD;
 5. z darili in volili fizičnih in pravnih oseb;
 6. s prispevki sponzorjev in donatorjev;
 7. iz drugih virov.

(2) LD se financira tudi z izvajanjem pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti določa veljavni pravni red. Vse pridobitne dejavnosti opravlja LD le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev svojega delovanja oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

(3) Če LD pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v skladu s tem statutom.

 

 1.  člen

     (letno poročilo)

(1) LD za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdela letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju LD. Letno poročilo mora obsegati resnični prikaz premoženja in poslovanja LD.

(2) Letno poročilo sprejme Občni zbor. Pred obravnavanjem na Občnem zboru ga mora pregledati Nadzorni odbor, ki mora opraviti notranji nadzor predvsem nad finančno materialnim poslovanjem LD in ugotoviti, če so poslovne knjige primerno vodene in če so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje LD oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti LD.

 
9. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA

 

 1.  člen

(obveščanje javnosti)

(1) Delo LD in njenih organov upravljanja je javno. Obveščanje članov LD poteka na Zborih lovcev, preko sredstev javnega obveščanja, spletne strani, elektronske pošte in z vpogledom v zapisnike organov LD. Širša javnost se o delu LD lahko seznani preko organiziranih okroglih miz, tiskovnih konferenc, vabil zainteresiranih predstavnikov na javne seje, spletne strani in udeležbe predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah organov LD.

(2) Za zagotavljanje javnosti dela odgovarja Starešina.

 
10. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA

 

 1.  člen

    (postopek)

(1) Postopek za začetek sprememb ali dopolnitev Statuta oziroma za sprejem novega Statuta se začne na podlagi sklepa Upravnega odbora. Upravni odbor v sklepu tudi opredeli obseg sprememb in vprašanja, ki jih je treba proučiti.

(2) Upravni odbor pripravi osnutek sprememb Statuta in ga posreduje članom LD v javno obravnavo.

(3) Po končani javni obravnavi Upravni odbor določi predlog sprememb ali dopolnitev oziroma predlog novega Statuta in ga predloži Občnemu zboru v obravnavo in sprejem.

11. NAČIN PRENEHANJA LD IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM

 

 1.  člen

   (načini prenehanja in prenos premoženja)

(1) LD preneha:

 1. po sklepu Občnega zbora, kjer mora biti zagotovljena udeležba 2/3 članov LD;
 2. zaradi spojitve ali pripojitve k drugi LD;
 3. zaradi stečaja;
 4. na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja;
 5. po  zakonu.

(2)  V primeru prenehanja LD se poravnajo vse obveznosti, proračunska sredstva tekočega leta se vrnejo proračunu, preostanek premoženja pa se prenese v skladu z zakonom.

12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 1. člen

     (razveljavitev dosedanjih Pravil)

Z uveljavitvijo tega Statuta prenehajo veljati Pravila LD, ki so bila sprejet dne 29. 4. 2011. Z dnem uveljavitve tega Statuta prenehajo veljati določbe splošnih aktov LD, ki so v nasprotju s tem Statutom.

 

       39. člen

      (uskladitev poslovanja s tem Statutom)

LD mora v enem letu od uveljavitve tega Statuta uskladiti svoje veljavne akte, sprejeti potrebne splošne akte in uskladiti svoje poslovanje s tem Statutom.

 

40. člen

(začetek veljavnosti tega Statuta)

Ta Statut je sprejet, ko ga sprejme Občni zbor LD in ga pristojni organ vpiše v register društev. Veljati začne z dnem objave na oglasni deski in spletni strani LD. Z dnem, ko se prične uporabljati ta Statut, prenehajo veljati Pravila, ki so bila sprejeta 29. 4. 2011.

 

              Starešina:

 

     Sebastijan Soršak

 


Lovne dobe


Srna

Srnjak, lanščak: 1.5. - 31.10.
Srna, mladič M+Ž: 1.9. - 31.12.
Mladica: 1.5. - 31.12.

 

Jelen

Jelen: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Damjak

Damjak: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Divji prašič

Merjasec: 1.1. - 31.12.
Svinja: 1.7. - 31.12.
Ozimci in lanščaki obeh spolov: 1.1. - 31.12.

 

Poljski zajec

Poljski zajec: 1.10. - 15.12.

 

Kuna belica, kuna zlatica

Kuna belica, kuna zlatica: 1.11. - 28.2.

 

Jazbec

Jazbec: 1.8. - 31.12.

 

Lisica

Lisica: 1.7. - 15.3.

 

Rakunasti pes

Rakunasti pes: 1.8. - 31.3.

 

Šakal

Šakal: 1-7. - 15.3.

 

Fazan

Fazan: 1.9. - 28.2.

 

Raca mlakarica

Raca mlakarica: 1.9. - 15.1.

 

Šoja

Šoja: 1.8. - 28.2.

 

Sraka

Sraka: 1.8. - 28.2.

 

Siva vrana

Siva vrana: 1.8. - 28.2.

 

Izdelava spletne strani